Regulamin kursów

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych przez Akademie Profestica

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w
  szkoleniu otwartym organizowanym przez
  Profestica Katarzyna Sokołowska -Macowicz ul cieszkowskiego22b 62-020 Swarędz
  nip 7822072325 regon;
  (zwanym dalej „Organizatorem”).
  Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
  (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której
  dane zawarte są w Zgłoszeniu;
  (b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie,
  drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres
  pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia
  zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)
 • Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą
  Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.
  Spis treści:
 1. Organizator szkolenia
 2. Informacje ogólne
 3. Uczestnik szkolenia
 4. Oferta szkolenia
 5. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy
 6. Zmiana terminu szkolenia
 7. Zmiana wykładowcy
 8. Cena szkolenia i warunki płatności
 9. Rabaty
 10. Reklamacje
 11. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Zasady uczestnictwa w szkoleniach
  1.ORGANIZATOR SZKOLENIA
  Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest firma Profestica Katarzyna
  Sokołowska-Macowicz mieszcząca się w Swarzędzu koło Poznania ul cieszkowskiego 22B
  2.INFORMACJE OGÓLNE
  Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje
  3.UCZESTNIK SZKOLENIA
  Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Profestica Katarzyna Sokołowska Macowicz jest
  każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatek za
  szkolenie w wysokości 20 % wartośći szkolenia na podany numer konta najpóźniej 14 dni przed
  szkoleniem
  4.OFERTA SZKOLENIA
  Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz
  cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.profestica.pl
  Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed
  rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź
  odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby
  zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez
  Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę
  szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).
  5.REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
  Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując
  szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z
  obowiązku zapłaty za szkolenie.
  Zaliczka za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
  6.ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
  W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator
  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub
  telefonicznie oraz zaproponować nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
  Uczestnik szkolenia po akceptacji harmonogramu szkolenia nie może dokonać zmian w
  godzinach lub dniach szkolenia. W przypadku opuszczenia dnia szkoleniowego przez uczestnika
  placówka nie dokonuje zwrotu kosztów/godzin dydaktycznych za opuszczony dzień.
  Po rozpoczęciu szkolenia i podpisaniu umowy uczestnik zobowiązuje się do płaty za całość
  szkolenia .
  7.ZMIANA WYKŁADOWCY
  Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez
  uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku
  odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może
  być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.
  Chyba ,że są to warsztaty z konkretnym twórcą .
  8.CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy,
  poczęstunek, certyfikaty i dyplomy. Nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i innych kosztów
  poniesionych przez uczestników w związku ze szkoleniem.
  9.RABATY
  Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie
  można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
  10.REKLAMACJE
  uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od
  daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada
  pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
  Przetwarzanie danych osobowych
  Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez
  Profestica Katarzyna Sokołowska-Macowicz swoich danych osobowych w celu organizacji i
  przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
  Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).
  11.ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
  Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych
  za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez
  zgody prowadzącego i Organizatora.
  Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby
  szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom
  trzecim.
  Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu
  Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem
  Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w
  szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan
  świadomości, alkoholu bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również
  dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
  Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom
  szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
  zagrażających bezpieczeństwu innych osób.